રોજગાર ભરતી મેળો – બાવળા, અમદાવાદ

(Rojagar Bharati mela, Bavla, Ahmedabad)

નોકરીની જગ્યા, ઉમર, લાયકાત, પગાર વગેરેની બાબત નીચેની જાહેરાત મુજબ.

CURRENT SHATAK : 100 Most imp current affairs questions with answer in Hindi, English and Gujarati. Very useful for All type of Competitive Exams Like UPSC, GPSC, MPSC, RPSC, BPSC, UPPSC, APPSC, SSC, NDA, CDS, IBPS PO & CLERK, SBI PO, SBI CLERK, PSI, RAILWAY, LIC, TAT, TET, CAT and more.

www.crackgpsc.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *