સીનીયર ક્લર્કના પરીક્ષાકેન્દ્રનો સુધારો. (જા. ક્ર. ૯૮/૨૦૧૬૧૭)

અમદાવાદ કેન્દ્ર.

અગાઉ દર્શાવેલ કેન્દ્રનું નામ/સરનામું. : કામેશ્વર વિદ્યામંદિર, જોધપુર ચાર રસ્તા, સેટેલાઈટ ઝોન- ૨, અમદાવાદ.

સુધારેલ કેન્દ્રનું નામ/સરનામું. કામેશ્વર વિદ્યાવિહાર, જોધપુર ચાર રસ્તા, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ.

બેઠક નંબર : ૯૮૦૪૮૭૫૧ થી ૯૮૦૪૯૩૫૦ 

રાજકોટ  કેન્દ્ર.

અગાઉ દર્શાવેલ કેન્દ્રનું નામ/સરનામું. : યોગી વિદ્યાલય, 5, સહકાર સોસા. , હસનવાડી પાસે, હેપી મેડીકલની બાજુમાં, રાજકોટ..

સુધારેલ કેન્દ્રનું નામ/સરનામું. નિરંજન માધ્યમિક શાળા, હસનવાડી ચોક, ગાયત્રીનગર મેઈન રોડ, રાજકોટ- ૨.

બેઠક નંબર : ૯૮૧૧૮૦૧૫ થી ૯૮૧૧૮૧૯૪.

આપના મિત્રો સુધી આ માહિતી પહોચાડશો. જેથી તેમને તકલીફ ન પડે.

આપ સર્વેને Crack GPSC ટીમ તરફથી BEST OF LUCK !!

Free Mobile app. : 

10000 + MOST IMP પ્રશ્નોની ઓનલાઈન ટેસ્ટ માટે, 
ડાઉનલોડ કરો Crack GPSC મોબાઇલ એપ,
અને તૈયારી કરો ગમે ત્યારે, ગમે ત્યાંથી… 
Click here : http://onelink.to/57sa8p
આ એપ ડાઉનલોડ કર્યા વિના GPSC ની તૈયારી અધૂરી…

 

CURRENT SHATAK : 100 Most imp current affairs questions with answer in Hindi, English and Gujarati. Very useful for All type of Competitive Exams Like UPSC, GPSC, MPSC, RPSC, BPSC, UPPSC, APPSC, SSC, NDA, CDS, IBPS PO & CLERK, SBI PO, SBI CLERK, PSI, RAILWAY, LIC, TAT, TET, CAT and more.

www.crackgpsc.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *