Help & Support   |   Register Now   |   Login Now     
Basic Maths - 2 ni chavi
DY MAM/SO Maths Part3
DY MAM MATHS 2
DY MAM MATHS 1
Basic Maths - 3 ni chavi
Basic Maths - 4 ni chavi
Basic Maths - 5 ni chavi
Basic Maths - 8 ni chavi
Basic Maths - 9 ni chavi
Basic Maths - 10 ni chavi
Basic Maths - 11 ni chavi
Dy. Mamlatdar / Dy. SO Exam
Maths - H.C.F & L.C.M Part1
Maths - H.C.F & L.C.M Part2
Maths - H.C.F & L.C.M Part3
GPSC : Maths H.C.F & L.C.M Part 4
GPSC : Maths - H.C.F & L.C.M Part 5
GPSC : Basic Maths - AVAYAV
GPSC : Maths - Calender (????????) Part 1
GPSC : Maths - Dashansh Apurnank
GPSC : Maths - Calender Part 2
GPSC : Maths - Speed, Time and Distance
GPSC : Maths - Calender Part 3
GPSC : Maths - Calender Part 4
Speed Maths - Multiply by 9999 in just 2 Seconds
GPSC : Maths - Profit & Loss shortcuts
GPSC: Maths - Problems on ages
GPSC : Maths - Percentage Shortcut PART 1
Speed Maths - Square in just 2 Seconds
GPSC : Maths - Percentage Shortcut PART 2
GPSC : Maths - Problems on Ages Part-2
GPSC Class 1/2 exam 2017 : Maths Paper Solution
Speed Maths : Solve in just 2 Seconds
GPSC Class 1/2 exam 2017 : Maths Paper Solution - Calender
GPSC : Maths - Average (Sarerash) by M K Sir
IPC : Chapter 2 - Part 1
Square Root - Solve in just 2 Seconds by M K Sir
Speed Maths : Multiple Square Root - Solve in just 2 Seconds by M K Sir
English Grammar : Reciprocal Pronoun in Gujarati
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 1
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 2
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 3
Qòo
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 4
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 5
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 6
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 7
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 8
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 9
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 10 by M K Sir
GPSC : Maths - Gola nu Ghanafal & Xetrafal (Sphere : Volume and Surface Area) by M K Sir
GPSC : Maths - Profit & Loss IMP Que. by M K Sir
TET/TAT/HTAT : IMP QUESTIONS - PART 1 by M K Sir
TET/TAT/HTAT : IMP QUESTIONS - PART 2 by M K Sir
GPSC : Maths - Time and Distance IMP Que. by M K Sir
GPSC : Maths - Profit & Loss (Part 2) IMP Que by M K Sir
GPSC : Maths - Ratio & Proportion, Asked Que. by M K Sir
TET/TAT : Area, IMP Question in 3 Ways by M K Sir
Free Video
Free Video 2
Free Video 3
GPSC : Maths - Nal ane Tanki, SHORTCUT by M K Sir
Suryashakti Kisan Yojana (SKY) : : Most IMP for exam
IIFA Award 2018 : Most IMP for exam
GPSC : Maths - Successive Discount SHORTCUT (ક્રમિક વટાવ) by M K Sir
No-Confidence Motion & Special status to an Indian state
VkusËkhe fkÞoherŒ™ku Äkhku (…úuÂõxf÷)
VkusËkhe fkÞoherŒ™ku Äkhku (…úuÂõxf÷)
PSI / Constable : Law - CrPC (Practical) Part 1
rËþk rð»kÞf «&™ku : ¼k„ - 1
rËþk rð»kÞf «&™ku : ¼k„ - 3
fku»k h[™k
zu{ku rðrzÞku
Article 35A in Jammu Kashmir (જમ્મુ-કાશ્મીરમાં કલમ 35A) by Crack GPSC
fåA : ¼k„ - 1
Ërûký „wshkŒ™e ™Ëeyku - ¼k„ 2
PSI / Constable : Law - CrPC (Practical) Part 2 by Crack GPSC
Dy Chitnis (નાયબ ચિટનીસ -વર્ગ-૩) 201819
Asian Games Facts (એશિયન ગેમ્સ ફેક્ટ્સ) by Crack GPSC
Most IMP : Asian Games 2018 (એશિયન ગેમ્સ 2018) || Crack GPSC
PSI / Constable : Law - Indian Evidence Act 1872 (Practical) by Crack GPSC
ƒufkheÞwõŒ Vw„kðku
GPSC : Reasoning - Direction Test (દિશા વિષયક પ્રશ્નો) by M K Sir (Crack GPSC)
Most IMP for PSI / Constable : Law - Section 498A (IPC) by Crack GPSC
÷.‚k.y. y™u „w.‚k.y.: ¼k„ - 13
GPSC : Reasoning - Direction Test (દિશા વિષયક પ્રશ્નો) by M K Sir (Crack GPSC) PART 2
hu…ku hux
Most IMP for GPSC : Manav Vikas Aheval 2018 (human development report 2018)
Most IMP : RBI Annual Report 2017-18 (RBI વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૭-૧૮) by Crack GPSC
WTO
¼k„ 4
„wshkŒ : ð[„k¤k™wt ƒsux 2019
Most IMP for PSI / Constable : Law - Section 377 (IPC) || Crack GPSC
GPSC : Maths - બધા bells એકસાથે ક્યારે વાગશે? by M K SIR || Crack GPSC
12th PASS : Bin Sachivalay Clerk & Sachivalay Office Assistant - 2221 posts || Crack GPSC
‚wþk‚™
Maths : ચૂંટણી(મત) અંગેનો પ્રશ્ન - Dy. SO, Dy. Mamlatdar, Talati, Constable, Bin Sachivalay Clerk
Mkku÷tfe Þw„ : ¼k„ 2
Mkku÷tfe Þw„ : ¼k„ 3
CAB Model
¼kð™kí{f ƒwrØ{Œk
…khM…rhf yÚkoMkq[f Mkðo™k{
W……Ë ‚{k‚
Gujarati Grammar - સમાસ (પરિચય) || GPSC CLASS 1-2 / Dy.SO / PSI / CONSTABLE / TALATI
Gujarati Grammar - ઉપપદ સમાસ
Most IMP for PSI / Constable :સૌથી ઓછા દંડની જોગવાઈ કઈ કલમમાં ? (IPC)
Mkw«e{ fkuxo îkhk ŒksuŒh™k MkwÄkhkyku
fBÃÞwxh …rh[Þ : ¼k„ 1
ƒkiØ Ä{o : ¼k„ 1
fBÃÞwxh …rh[Þ : ¼k„ 2
VkusËkhe fkÞoherŒ™ku Äkhku (…úuÂõxf÷)
fBÃÞwxh …rh[Þ : ¼k„ 3
CONSTABLE PAPER SOLUTION 1
CONSTABLE PAPER SOLUTION 2
CONSTABLE PAPER SOLUTION 3
zu{ku rðrzÞku
¼k„ 3
ƒkur„ƒe÷ rƒús
xqtf Mk{Þ{kt...
xqtf Mk{Þ{kt...
fBÃÞqxh™ku ErŒnkMk y™u rðfkMk : 1
fBÃÞqxh™ku ErŒnkMk y™u rðfkMk : 2
¼k„ 1
¼k„ 2
«Äk™{tºke rfMkk™ MkL{k™ r™rÄ Þkus™k
hu…ku hux{kt ½xkzku y™u Œu™e yMkh
Wòo
f÷{ 377 ™ku MkwÄkhku
Yr…Þk™wt yð{qÕÞ™
yMkt„rXŒ ûkuºk
«Äk™{tºke VMk÷ rð{k Þkus™k
™kuxƒtÄe
¼khŒ™ku rðËuþe ÔÞk…kh
Œwfeo™k ÷ehk™wt yð{qÕÞ™
¼khŒ™e ðMŒe : rðïƒuLf ynuðk÷
rðï ÔÞk…kh Mkt„X™
BIMSTEC 2018
RBI Annual Report 2017-18
{k™ð rðfkMk ynuðk÷ 2018
yurþÞ™ „uBMk 2018
yurþÞ™ „uBMk VuõxTMk
sB{w-f~{eh : ykrxof÷ 35 yu
CRR
«Äk™{tºke ©{Þku„e {k™Ä™ Þkus™k
fBÃÞqxh™ku ErŒnkMk y™u rðfkMk : 3
¼khŒ™k «Úk{ ÷kuf…k÷ : …e Mke ½ku»k
÷kuf…k÷ : ErŒnkMk
r{þ™ þÂõŒ
¼k„ 5
¼k„ 4
¾kMk ™kutÄ
…u…h MkkuÕÞw~k™
…u…h MkkuÕÞw~k™ 2
{u{he : ¼k„ 1
ચંદ્રગુપ્ત II - વિક્રમાદિત્ય (Chandragupta II)
…rh[Þ
™hrMktn {nuŒk
…u…h MkkuÕÞwMk™ 3
…u…h MkkuÕÞwMk™ 4
…u…h MkkuÕÞwMk™ 5
{ehktƒkE
y„íÞ™k …qAkÞu÷k «&™ku - 1
સરકારી નોકરી? | UPSC, GPSC, Account Officer, STI, PI, Dy. SO/Mam., PSI, Talati, Bin Sachivalay clerk
fuLÿeÞ {tºke{tz¤ 2019
y„íÞ™k …qAkÞu÷k «&™ku - 2
સૂવર્ણ તક BinSachivalay Clerk & Sachivalay Office Assistant - 3053 posts || Crack GPSC exam
…u…h MkkuÕÞwMk™ 6
…u…h MkkuÕÞwMk™ 7
મોહમ્મદ ઘોરી [Muhammad Ghori] Indian History
{u{he : ¼k„ 2
પ્રથમ પંચવર્ષીય યોજના (First Five Year Plan) Economics
{u{he : ¼k„ 3
…u…h MkkuÕÞwMk™ 1
Second Five Year Plan
{u{he : ¼k„ 4
¼khŒ{kt ðMŒe rðMVkux (MktÞwõŒ hküÙ rh…kuxo 2019)
ત્રીજી પંચવર્ષીય યોજના (Third Five Year Plan) Economics
Assistant Tribal Development Officer
SPIPA Entrance : For UPSC 2020
બંધારણનું આમુખ (The preamble to the Indian Constitution)
Ethics (નીતિશાસ્ત્ર) CAB Model
એક બુક, બધી જ પરીક્ષાઓ
ચોથી પંચવર્ષીય યોજના (4th Five Year Plan) Economics
Chandrayaan-2 (ચંદ્રયાન 2)
World Tiger Day
E™…wx rzðkEMk : ¼k„ 1
E™…wx rzðkEMk : ¼k„ 2
Article - 370
E™…wx rzðkEMk : ¼k„ 3
E™…wx rzðkEMk : ¼k„ 4
ykWx…wx rzðkEMk
ykWx…wx + E™…wx rzðkEMk
Public Administration (જાહેર વહીવટ)
GPSC Class 1/2, 2018 Maths Paper Solution (1)
…u…h MkkuÕÞwMk™
…u…h MkkuÕÞwMk™
…u…h MkkuÕÞwMk™
zuxk fBÞwr™fuþ™ : ¼k„ 1
zuxk fBÞwr™fuþ™ : ¼k„ 2
zuxk fBÞwr™fuþ™ : ¼k„ 3
zuxk fBÞwr™fuþ™ : ¼k„ 4
ELxh™ux : ¼k„ 1
ELxh™ux : ¼k„ 2
ELxh™ux : ¼k„ 3
Indian Geography (Himalaya) Part 1
Indian Geography (Himalaya) Part 2
ગુજરાતના લોકમેળાઓ : 1
ગુજરાતના લોકમેળાઓ : 2
ગુજરાતના લોકમેળાઓ : 3
ગુજરાતના લોકમેળાઓ : 4
ગુજરાતના લોકમેળાઓ : 5
સાતમી પંચવર્ષીય યોજના (7th Five Year Plan)
આઠમી પંચવર્ષીય યોજના (8th Five Year Plan)
ગંગા નદીતંત્ર Ganga Naditantra 1
English Grammar: IMP Questions 3
નવમી પંચવર્ષીય યોજના
RISAT 2BR1, PSLV C48
hküÙeÞ „t„k …rh»kË
દસમી પંચવર્ષીય યોજના (10th Five Year Plan)
English Grammar: FEW, LITTLE
English Grammar: THE FEW/LITTLE
fBÃÞqxh™ku ErŒnkMk y™u rðfkMk : 1
fBÃÞqxh …rh[Þ : ¼k„ 1
fBÃÞqxh …rh[Þ : ¼k„ 2
fBÃÞqxh …rh[Þ : ¼k„ 3
fBÃÞqxh™ku ErŒnkMk y™u rðfkMk : 2
fBÃÞqxh™ku ErŒnkMk y™u rðfkMk : 3
{u{he : ¼k„ 1
{u{he : ¼k„ 2
{u{he : ¼k„ 3
{u{he : ¼k„ 4
E™…wx rzðkEMk : ¼k„ 1
E™…wx rzðkEMk : ¼k„ 2
E™…wx rzðkEMk : ¼k„ 3
E™…wx rzðkEMk : ¼k„ 4
ykWx…wx rzðkEMk
ykWx…wx + E™…wx rzðkEMk
zuxk fBÞwr™fuþ™ : ¼k„ 1
zuxk fBÞwr™fuþ™ : ¼k„ 2
zuxk fBÞwr™fuþ™ : ¼k„ 3
zuxk fBÞwr™fuþ™ : ¼k„ 4
ELxh™ux : ¼k„ 1
ELxh™ux : ¼k„ 2
ELxh™ux : ¼k„ 3
ƒtÄkhý™ku yÚko