Help & Support   |   Register Now   |   Login Now     
Basic Maths - 2 ni chavi
DY MAM/SO Maths Part3
DY MAM MATHS 2
DY MAM MATHS 1
Basic Maths - 3 ni chavi
Basic Maths - 4 ni chavi
Basic Maths - 5 ni chavi
Basic Maths - 8 ni chavi
Basic Maths - 9 ni chavi
Basic Maths - 10 ni chavi
Basic Maths - 11 ni chavi
Dy. Mamlatdar / Dy. SO Exam
Maths - H.C.F & L.C.M Part1
Maths - H.C.F & L.C.M Part2
Maths - H.C.F & L.C.M Part3
GPSC : Maths H.C.F & L.C.M Part 4
GPSC : Maths - H.C.F & L.C.M Part 5
GPSC : Basic Maths - AVAYAV
GPSC : Maths - Calender (????????) Part 1
GPSC : Maths - Dashansh Apurnank
GPSC : Maths - Calender Part 2
GPSC : Maths - Speed, Time and Distance
GPSC : Maths - Calender Part 3
GPSC : Maths - Calender Part 4
Speed Maths - Multiply by 9999 in just 2 Seconds
GPSC : Maths - Profit & Loss shortcuts
GPSC: Maths - Problems on ages
GPSC : Maths - Percentage Shortcut PART 1
Speed Maths - Square in just 2 Seconds
GPSC : Maths - Percentage Shortcut PART 2
GPSC : Maths - Problems on Ages Part-2
GPSC Class 1/2 exam 2017 : Maths Paper Solution
Speed Maths : Solve in just 2 Seconds
GPSC Class 1/2 exam 2017 : Maths Paper Solution - Calender
GPSC : Maths - Average (Sarerash) by M K Sir
IPC : Chapter 2 - Part 1
Square Root - Solve in just 2 Seconds by M K Sir
Speed Maths : Multiple Square Root - Solve in just 2 Seconds by M K Sir
English Grammar : Reciprocal Pronoun in Gujarati
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 1
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 2
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 3
Qòo
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 4
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 5
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 6
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 7
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 8
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 9
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 10 by M K Sir
GPSC : Maths - Gola nu Ghanafal & Xetrafal (Sphere : Volume and Surface Area) by M K Sir
GPSC : Maths - Profit & Loss IMP Que. by M K Sir
TET/TAT/HTAT : IMP QUESTIONS - PART 1 by M K Sir
TET/TAT/HTAT : IMP QUESTIONS - PART 2 by M K Sir
GPSC : Maths - Time and Distance IMP Que. by M K Sir
GPSC : Maths - Profit & Loss (Part 2) IMP Que by M K Sir
GPSC : Maths - Ratio & Proportion, Asked Que. by M K Sir
TET/TAT : Area, IMP Question in 3 Ways by M K Sir
Free Video
Free Video 2
Free Video 3
GPSC : Maths - Nal ane Tanki, SHORTCUT by M K Sir
Suryashakti Kisan Yojana (SKY) : : Most IMP for exam
IIFA Award 2018 : Most IMP for exam
GPSC : Maths - Successive Discount SHORTCUT (ક્રમિક વટાવ) by M K Sir
No-Confidence Motion & Special status to an Indian state
VkusËkhe fkÞoherŒ™ku Äkhku (…úuÂõxf÷)
VkusËkhe fkÞoherŒ™ku Äkhku (…úuÂõxf÷)
PSI / Constable : Law - CrPC (Practical) Part 1
rËþk rð»kÞf «&™ku : ¼k„ - 1
rËþk rð»kÞf «&™ku : ¼k„ - 3
fku»k h[™k
zu{ku rðrzÞku
Article 35A in Jammu Kashmir (જમ્મુ-કાશ્મીરમાં કલમ 35A) by Crack GPSC
fåA : ¼k„ - 1
Ërûký „wshkŒ™e ™Ëeyku - ¼k„ 2
PSI / Constable : Law - CrPC (Practical) Part 2 by Crack GPSC
Dy Chitnis (નાયબ ચિટનીસ -વર્ગ-૩) 201819
Asian Games Facts (એશિયન ગેમ્સ ફેક્ટ્સ) by Crack GPSC
Most IMP : Asian Games 2018 (એશિયન ગેમ્સ 2018) || Crack GPSC
PSI / Constable : Law - Indian Evidence Act 1872 (Practical) by Crack GPSC
ƒufkheÞwõŒ Vw„kðku
GPSC : Reasoning - Direction Test (દિશા વિષયક પ્રશ્નો) by M K Sir (Crack GPSC)
Most IMP for PSI / Constable : Law - Section 498A (IPC) by Crack GPSC
÷.‚k.y. y™u „w.‚k.y. : 5
GPSC : Reasoning - Direction Test (દિશા વિષયક પ્રશ્નો) by M K Sir (Crack GPSC) PART 2
hu…ku hux
Most IMP for GPSC : Manav Vikas Aheval 2018 (human development report 2018)
Most IMP : RBI Annual Report 2017-18 (RBI વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૭-૧૮) by Crack GPSC
WTO
„wshkŒ : ð[„k¤k™wt ƒsux 2019
Most IMP for PSI / Constable : Law - Section 377 (IPC) || Crack GPSC
GPSC : Maths - બધા bells એકસાથે ક્યારે વાગશે? by M K SIR || Crack GPSC
12th PASS : Bin Sachivalay Clerk & Sachivalay Office Assistant - 2221 posts || Crack GPSC
‚wþk‚™
Maths : ચૂંટણી(મત) અંગેનો પ્રશ્ન - Dy. SO, Dy. Mamlatdar, Talati, Constable, Bin Sachivalay Clerk
Mkku÷tfe Þw„ : ¼k„ 2
Mkku÷tfe Þw„ : ¼k„ 3
CAB Model
¼kð™kí{f ƒwrØ{Œk
Gujarati Grammar - સમાસ (પરિચય) || GPSC CLASS 1-2 / Dy.SO / PSI / CONSTABLE / TALATI
Gujarati Grammar - ઉપપદ સમાસ
Most IMP for PSI / Constable :સૌથી ઓછા દંડની જોગવાઈ કઈ કલમમાં ? (IPC)
Mkw«e{ fkuxo îkhk ŒksuŒh™k MkwÄkhkyku
fBÃÞwxh …rh[Þ : ¼k„ 1
ƒkiØ Ä{o
fBÃÞwxh …rh[Þ : ¼k„ 2
VkusËkhe fkÞoherŒ™ku Äkhku (…úuÂõxf÷)
fBÃÞwxh …rh[Þ : ¼k„ 3
CONSTABLE PAPER SOLUTION 1
CONSTABLE PAPER SOLUTION 2
CONSTABLE PAPER SOLUTION 3
zu{ku rðrzÞku
ƒkur„ƒe÷ rƒús
xqtf Mk{Þ{kt...
xqtf Mk{Þ{kt...
fBÃÞqxh™ku ErŒnkMk y™u rðfkMk : 1
fBÃÞqxh™ku ErŒnkMk y™u rðfkMk : 2
«Äk™{tºke rfMkk™ MkL{k™ r™rÄ Þkus™k
hu…ku hux{kt ½xkzku y™u Œu™e yMkh
Wòo
f÷{ 377 ™ku MkwÄkhku
Yr…Þk™wt yð{qÕÞ™
yMkt„rXŒ ûkuºk
«Äk™{tºke VMk÷ rð{k Þkus™k
™kuxƒtÄe
¼khŒ™ku rðËuþe ÔÞk…kh
Œwfeo™k ÷ehk™wt yð{qÕÞ™
¼khŒ™e ðMŒe : rðïƒuLf ynuðk÷
rðï ÔÞk…kh Mkt„X™
BIMSTEC 2018
RBI Annual Report 2017-18
{k™ð rðfkMk ynuðk÷ 2018
yurþÞ™ „uBMk 2018
yurþÞ™ „uBMk VuõxTMk
sB{w-f~{eh : ykrxof÷ 35 yu
CRR
«Äk™{tºke ©{Þku„e {k™Ä™ Þkus™k
fBÃÞqxh™ku ErŒnkMk y™u rðfkMk : 3
¼khŒ™k «Úk{ ÷kuf…k÷ : …e Mke ½ku»k
÷kuf…k÷ : ErŒnkMk
r{þ™ þÂõŒ
¾kMk ™kutÄ
{u{he : ¼k„ 1
ચંદ્રગુપ્ત II - વિક્રમાદિત્ય (Chandragupta II)
…rh[Þ
™hrMktn {nuŒk
{ehktƒkE
સરકારી નોકરી? | UPSC, GPSC, Account Officer, STI, PI, Dy. SO/Mam., PSI, Talati, Bin Sachivalay clerk
fuLÿeÞ {tºke{tz¤ 2019
સૂવર્ણ તક BinSachivalay Clerk & Sachivalay Office Assistant - 3053 posts || Crack GPSC exam
મોહમ્મદ ઘોરી [Muhammad Ghori] Indian History
{u{he : ¼k„ 2
પ્રથમ પંચવર્ષીય યોજના (First Five Year Plan) Economics
{u{he : ¼k„ 3
Second Five Year Plan
{u{he : ¼k„ 4
¼khŒ{kt ðMŒe rðMVkux (MktÞwõŒ hküÙ rh…kuxo 2019)
ત્રીજી પંચવર્ષીય યોજના (Third Five Year Plan) Economics
Assistant Tribal Development Officer
SPIPA Entrance : For UPSC 2020
બંધારણનું આમુખ (The preamble to the Indian Constitution)
Ethics (નીતિશાસ્ત્ર) CAB Model
એક બુક, બધી જ પરીક્ષાઓ
ચોથી પંચવર્ષીય યોજના (4th Five Year Plan) Economics
Chandrayaan-2 (ચંદ્રયાન 2)
World Tiger Day
E™…wx rzðkEMk : ¼k„ 1
E™…wx rzðkEMk : ¼k„ 2
Article - 370
E™…wx rzðkEMk : ¼k„ 3
E™…wx rzðkEMk : ¼k„ 4
Public Administration (જાહેર વહીવટ)
GPSC Class 1/2, 2018 Maths Paper Solution (1)
zuxk fBÞwr™fuþ™ : ¼k„ 1
zuxk fBÞwr™fuþ™ : ¼k„ 2
zuxk fBÞwr™fuþ™ : ¼k„ 3
zuxk fBÞwr™fuþ™ : ¼k„ 4
ELxh™ux : ¼k„ 1
ELxh™ux : ¼k„ 2
ELxh™ux : ¼k„ 3
Indian Geography (Himalaya) Part 1
Indian Geography (Himalaya) Part 2
ગુજરાતના લોકમેળાઓ : 1
ગુજરાતના લોકમેળાઓ : 2
ગુજરાતના લોકમેળાઓ : 3
ગુજરાતના લોકમેળાઓ : 4
ગુજરાતના લોકમેળાઓ : 5
સાતમી પંચવર્ષીય યોજના (7th Five Year Plan)
આઠમી પંચવર્ષીય યોજના (8th Five Year Plan)
ગંગા નદીતંત્ર Ganga Naditantra 1
English Grammar: IMP Questions 3
નવમી પંચવર્ષીય યોજના
RISAT 2BR1, PSLV C48
hküÙeÞ „t„k …rh»kË
દસમી પંચવર્ષીય યોજના (10th Five Year Plan)
English Grammar: FEW, LITTLE
English Grammar: THE FEW/LITTLE
ykWx…wx rzðkEMk
ykWx…wx + E™…wx rzðkEMk
ƒtÄkhý™ku yÚko
કોપ-13 (COP 13) @Gandhinagar, Master GK
GPSC: Maths by M K Sir : Perfect Square sum
GPSC: Maths by M K Sir : Perfect Square sum
વિશ્વનાં બાળકોનું ભવિષ્ય રિપોર્ટ
GPSC: Maths by M K Sir : Perfect Cube
GPSC: Maths by M K Sir : Perfect Square 2
GPSC: Maths by M K Sir : Perfect Square
GPSC: Maths by M K Sir : Simplification
GPSC: Maths by M K Sir : Simplification
GPSC: Maths by M K Sir :HCF Of Bigger No.
GPSC: HCF LCM
GPSC: HCF LCM
GPSC: Maths by M K Sir : Simplification
Coronavirus in India (COVID-19) can not affect your study
GPSC : Simplification #Aptitude
બારમી પંચવર્ષીય યોજના
Post Office Recruitment 2020
Reasoning : Analogy by M K Sir
Reasoning : #Classification by M K Sir
#PSI, #ASI, Intelligence Officer 2021 Notification
One tap, App Solution for all Govt. Exams
GPSC : Area (ક્ષેત્રફળ) Maths by M K Sir
GPSC : Area (ક્ષેત્રફળ) 2 Maths by M K Sir
GPSC : Area (ક્ષેત્રફળ) 3 Maths by M K Sir
English Grammar Paper Solution 1 : ATDO 2021 by M K Sir
English Grammar Paper Solution 2 : ATDO 2021 by M K Sir
GPSC : Area (ક્ષેત્રફળ) 4 Maths by M K Sir
GPSC Syllabus: પરમાણુ ઊર્જા (Science & Technology) M K Sir
Articles (પૂછાયેલા પ્રશ્નો) English Grammar by M K Sir
Articles (અગત્યના પ્રશ્નો) English Grammar by M K Sir
Prepositions (પૂછાયેલા પ્રશ્નો) English Grammar by M K Sir
Prepositions (અગત્યના પ્રશ્નો) English Grammar by M K Sir
GPSC : Area (ક્ષેત્રફળ) 5 Maths by M K Sir
Question Tag (પૂછાયેલા પ્રશ્નો) English Grammar by M K Sir
English Grammar Paper Solution : GSRTC Conductor 2021 by M K Sir
Police Constable 2012 : Maths Paper Solution
Constable kayado (કોન્સ્ટેબલ કાયદો)
Fast Track Bandharan Book (Polity)
PSI, Police Constable Reasoning Most IMP Questions #GPSC
POLICE CONSTABLE DHAMAKEDAR OFFER
BINSACHIVALAY CLERK OFFER #GPSC
Fast Track Bharat no Itihas (Indian History) Book information
Current Affairs 1 : કરન્ટ અફેર્સનો એક પણ ગુણ ના જાય તે માટે શું કરવું ?
Current Affairs special
Hither, thither, whither, thence, whence
Most IMP Questions
Direction Tests -Most IMP Questions
English Grammar - Most IMP Questions
English Grammar - Most IMP Questions
Maths Profit & Loss
Maths Square Root 1
Maths Square Root 2
¾kMk ™kutæk :
¾kMk ™kutæk
¾kMk ™kutæk
Fast track Bandharan 2
Percentage IMP
Percentage
law
talati
law
maths shortcut
law
Maths Shortcur
law
Shortcut
law
English Grammar
law
binsachivalay
Reasoning 47 PSI 2022
¼k„ 1 (40.46 r{r™x)
¼k„ 2 (30.44 r{r™x)
¼k„ 3 (39.51 r{r™x)
¼k„ 4 (42.45 r{r™x)
¼k„ 5 (16.09 r{r™x)
¼k„ 6 (25.54 r{r™x)
¼k„ 7 (48.48 r{r™x)
¼k„ 8 (33.17 r{r™x)
¼k„ 9 (26.06 r{r™x)
¼k„ 10 (32.16 r{r™x)
¼k„ 11 (29.37 r{r™x)
¼k„ 12 (32.57 r{r™x)
¼k„ 13 (29.38 r{r™x)
¼k„ 14 (27.39 r{r™x)
¼k„ 15 (35.23 r{r™x)
¼k„ 16 (40.20 r{r™x)
Current 100 psi
talati merit
Vargmul advance maths
Hand shake
Law
Leg and Head Maths
Law que
Law que
Law que
Law que
Law que
Current MCQ
Current MCQ
Chain Rule
constable paper solution
MCQ
MCQ
MCQ
current affairs
clock
samantar shreni
current 5
Active Voice - Passive Voice (English Grammar)
03 CRPC
Active Voice - Passive Voice (English Grammar) Exercise
current 6
Binsachivalay English paper solution
yûkkt~k y™u hu¾ktþ (£e zu{ku) (1.14 f÷kf)
Active voice
Active voice
MCQ
CRPC
Active passive
psi
Current 8
active passive
active Passive
yûkktþ hu¾ktþ - ¼k„ 2 (42.15 r{r™x)
yûkktþ hu¾ktþ - ¼k„ 3 (21 r{r™x)
Talati offer
MCQ 9
MCQ 10
Current one liner 2
Current one liner 3
past perfect active passive
50% Off
Most Imp Current Affairs Mcq 12
Most Imp Current Affairs Mcq 13
Profit and Loss Practice
Latest Current Affairs
NAL ANE TANKI (નળ અને ટાંકી)
Diwali Offer 50 % Off on Crack GPSC
Nal tanki 1
Suryaghat
Time distance 1
Tat TET TALATI
Current Affairs
BOOKS
BOOKS
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube Video
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube Video
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube Video
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube