Help & Support   |   Register Now   |   Login Now     
Basic Maths - 2 ni chavi
DY MAM/SO Maths Part3
DY MAM MATHS 2
DY MAM MATHS 1
Basic Maths - 3 ni chavi
Basic Maths - 4 ni chavi
Basic Maths - 5 ni chavi
Basic Maths - 8 ni chavi
Basic Maths - 9 ni chavi
Basic Maths - 10 ni chavi
Basic Maths - 11 ni chavi
Dy. Mamlatdar / Dy. SO Exam
Maths - H.C.F & L.C.M Part1
Maths - H.C.F & L.C.M Part2
Maths - H.C.F & L.C.M Part3
GPSC : Maths H.C.F & L.C.M Part 4
GPSC : Maths - H.C.F & L.C.M Part 5
GPSC : Basic Maths - AVAYAV
GPSC : Maths - Calender (????????) Part 1
GPSC : Maths - Dashansh Apurnank
GPSC : Maths - Calender Part 2
GPSC : Maths - Speed, Time and Distance
GPSC : Maths - Calender Part 3
GPSC : Maths - Calender Part 4
Speed Maths - Multiply by 9999 in just 2 Seconds
GPSC : Maths - Profit & Loss shortcuts
GPSC: Maths - Problems on ages
GPSC : Maths - Percentage Shortcut PART 1
Speed Maths - Square in just 2 Seconds
GPSC : Maths - Percentage Shortcut PART 2
GPSC : Maths - Problems on Ages Part-2
GPSC Class 1/2 exam 2017 : Maths Paper Solution
Speed Maths : Solve in just 2 Seconds
GPSC Class 1/2 exam 2017 : Maths Paper Solution - Calender
GPSC : Maths - Average (Sarerash) by M K Sir
IPC : Chapter 2 - Part 1
Square Root - Solve in just 2 Seconds by M K Sir
Speed Maths : Multiple Square Root - Solve in just 2 Seconds by M K Sir
English Grammar : Reciprocal Pronoun in Gujarati
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 1
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 2
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 3
Qòo
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 4
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 5
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 6
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 7
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 8
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 9
Paper Solution : Sr Clerk - 13.08.2017, PART 10 by M K Sir
GPSC : Maths - Gola nu Ghanafal & Xetrafal (Sphere : Volume and Surface Area) by M K Sir
GPSC : Maths - Profit & Loss IMP Que. by M K Sir
TET/TAT/HTAT : IMP QUESTIONS - PART 1 by M K Sir
TET/TAT/HTAT : IMP QUESTIONS - PART 2 by M K Sir
GPSC : Maths - Time and Distance IMP Que. by M K Sir
GPSC : Maths - Profit & Loss (Part 2) IMP Que by M K Sir
GPSC : Maths - Ratio & Proportion, Asked Que. by M K Sir
TET/TAT : Area, IMP Question in 3 Ways by M K Sir
Free Video
Free Video 2
Free Video 3
GPSC : Maths - Nal ane Tanki, SHORTCUT by M K Sir
Suryashakti Kisan Yojana (SKY) : : Most IMP for exam
IIFA Award 2018 : Most IMP for exam
GPSC : Maths - Successive Discount SHORTCUT (ક્રમિક વટાવ) by M K Sir
No-Confidence Motion & Special status to an Indian state
VkusËkhe fkÞoherŒ™ku Äkhku (…úuÂõxf÷)
VkusËkhe fkÞoherŒ™ku Äkhku (…úuÂõxf÷)
PSI / Constable : Law - CrPC (Practical) Part 1
rËþk rð»kÞf «&™ku : ¼k„ - 1
rËþk rð»kÞf «&™ku : ¼k„ - 3
fku»k h[™k
zu{ku rðrzÞku
Article 35A in Jammu Kashmir (જમ્મુ-કાશ્મીરમાં કલમ 35A) by Crack GPSC
fåA : ¼k„ - 1
Ërûký „wshkŒ™e ™Ëeyku - ¼k„ 2
PSI / Constable : Law - CrPC (Practical) Part 2 by Crack GPSC
Dy Chitnis (નાયબ ચિટનીસ -વર્ગ-૩) 201819
Asian Games Facts (એશિયન ગેમ્સ ફેક્ટ્સ) by Crack GPSC
Most IMP : Asian Games 2018 (એશિયન ગેમ્સ 2018) || Crack GPSC
PSI / Constable : Law - Indian Evidence Act 1872 (Practical) by Crack GPSC
ƒufkheÞwõŒ Vw„kðku
GPSC : Reasoning - Direction Test (દિશા વિષયક પ્રશ્નો) by M K Sir (Crack GPSC)
Most IMP for PSI / Constable : Law - Section 498A (IPC) by Crack GPSC
÷.‚k.y. y™u „w.‚k.y.: ¼k„ - 13
Most IMP : BIMSTEC 2018 || Crack GPSC
GPSC : Reasoning - Direction Test (દિશા વિષયક પ્રશ્નો) by M K Sir (Crack GPSC) PART 2
hu…ku hux
Most IMP for GPSC : Manav Vikas Aheval 2018 (human development report 2018)
Most IMP : RBI Annual Report 2017-18 (RBI વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૭-૧૮) by Crack GPSC
WTO
Most IMP : તુર્કીના લીરા (તુર્કી ચલણ) નું અવમૂલ્યન (Turkey na lira nu Avamulyan) || Crack GPSC
Population of INDIA - World Bank Report (ભારતની વસ્તી, વિશ્વ બેંક અહેવાલ) || Crack GPSC
Most IMP : ભારતનો વિદેશ વ્યાપાર (Foreign trade in India) || Crack GPSC
Most IMP for PSI / Constable : Law - Section 377 (IPC) || Crack GPSC
GPSC : Maths - બધા bells એકસાથે ક્યારે વાગશે? by M K SIR || Crack GPSC
12th PASS : Bin Sachivalay Clerk & Sachivalay Office Assistant - 2221 posts || Crack GPSC
‚wþk‚™
Maths : ચૂંટણી(મત) અંગેનો પ્રશ્ન - Dy. SO, Dy. Mamlatdar, Talati, Constable, Bin Sachivalay Clerk
Mkku÷tfe Þw„ : ¼k„ 2
Mkku÷tfe Þw„ : ¼k„ 3
CAB Model
¼kð™kí{f ƒwrØ{Œk
…khM…rhf yÚkoMkq[f Mkðo™k{
W……Ë ‚{k‚